"PERI" SIA datu aizsardzības paziņojums

"PERI" SIA datu aizsardzības paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā — VDAR.

1. Pārziņa nosaukums un adrese

VDAR kā arī citos ar datu aizsardzības noteikumiem saistītajos normatīvajos aktos pārzinis ir:

PERI, SIA

Rudeņi – 6, Salaspils pag., Salaspils novads, LV-2118

Reģ. nr. LV 40003630341

Tālr.: 67134111

Email: info@peri.lv

2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu šādi:

Dr.Sebastian Kraska

Marienplatz 3

80331 Munich

Tālr. +49 89 1891 7360

data.protection@peri.com

3. Vispārīga informācija par datu apstrādi

3.1. Personas datu apstrādes darbības joma

Parasti mēs apstrādājam mūsu lietotāju personas datus tikai tādā mērā, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionējošu tīmekļa vietni un mūsu informācijas saturu un pakalpojumus. Mūsu lietotāju personas datu apstrāde notiek regulāri un tikai ar lietotāja piekrišanu. Izņēmums attiecas uz gadījumiem, kad iepriekšēju piekrišanu nevar iegūt reālu iemeslu dēļ, un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

 

3.2. Juridiskais pamats personas datu apstrādei

Ciktāl mēs saņemam datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, juridiskais pamats ir ES Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir juridiskais pamats tādu personas datu apstrādei, kas vajadzīgi, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir viena no pusēm. Tas attiecas arī uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu īstenošanai.

Ciktāl personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas  uz mūsu uzņēmumu, juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Gadījumā, ja datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgākās intereses prasa personas datu apstrādi, juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

Ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma, ar mūsu uzņēmumu saistītu uzņēmumu leģitīmās intereses vai trešās personas, un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības neatsver iepriekš minētās intereses; datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

 

3.3. Datu dzēšana un glabāšanas laiks

Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz glabāšanas nolūks vairs nav spēkā. Turklāt datus var glabāt, ja tas ir paredzēts atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) un piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Dati tiks bloķēti vai izdzēsti arī tad, ja beidzas iepriekšminētajos standartos noteiktais glabāšanas laiks, ja vien nav nepieciešams turpmāk glabāt datus līguma noslēgšanai vai izpildei.

4. Tīmekļa vietnes nodrošināšana un reģistrācijas datņu izveide 

4.1. Datu apstrādes apraksts un apmērs

Katru reizi, ieejot mūsu vietnē, mūsu sistēma automātiski apkopo datus un informāciju no piekļuves datora datorsistēmas.

Tiek vākti šādi dati:

1) Informācija par izmantoto pārlūkprogrammas veidu un versiju

2) Lietotāja operētājsistēma

3) Lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs

4) Lietotāja IP adrese

5) Piekļuves datums un laiks

6) Tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma sasniedz mūsu tīmekļa vietni

7) Tīmekļa vietnes, kurām lietotāja sistēmā var piekļūt, izmantojot mūsu tīmekļa vietni

8) Jūsu interneta piekļuves nodrošinātāja domēna nosaukums

Dati tiek saglabāti arī mūsu sistēmas reģistrācijas datnēs. Šie dati netiek glabāti kopā ar lietotāja citiem personas datiem.

Datu un žurnālu datņu pagaidu glabāšanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

4.2. Datu apstrādes nolūks

IP adreses pagaidu glabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai tīmekļa vietne varētu tikt piegādāta lietotāja datorā. Šim nolūkam lietotāja IP adrese jāglabā sesijas laikā.

Dati tiek saglabāti reģistrācijas datnēs, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Turklāt mēs izmantojam šos datus, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Šajā kontekstā dati netiek analizēti mārketinga nolūkos. Arī šiem nolūkiem mums ir leģitīma interese par datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

4.3. Glabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu nolūkus, kuram tie tika savākti. Ja dati tiek vākti, lai padarītu tīmekļa vietni pieejamu, tas ir gadījums, kad attiecīgā sesija ir beigusies.

Ja dati tiek glabāti reģistrācijas datnēs, tad ne ilgāk par septiņām dienām. Ilgāka glabāšana ir iespējama. Šādā gadījumā lietotāju IP adreses tiek dzēstas vai anonimizētas tā, ka piešķiršana klientam, kas piekļūst, vairs nav iespējama.

4.4. Iespēja iebilst un ierobežot

Datu vākšana tīmekļa vietnes nodrošināšanai un datu glabāšana reģistrācijas failos ir absolūti nepieciešama tīmekļa vietnes darbībai. Līdz ar to lietotājam nav iespēju iebilst.

5. Sīkfailu izmantošana

a) Datu apstrādes apraksts un apmērs

Mūsu vietne izmanto sīkfailus. Sīkfaili ir teksta faili, kas tiek glabāti interneta pārlūkprogrammā vai to dara interneta pārlūkprogramma lietotāja datorsistēmā. Ja lietotājs apmeklē kādu vietni, lietotāja operētājsistēmā var tikt saglabāts sīkfails. Šajā sīkfailā ir raksturīga rakstzīmju virkne, kas ļauj pārlūkprogrammas unikālu identifikāciju, nākamajā reizē ieejot tīmekļa vietnē.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai mūsu tīmekļa vietni veidotu lietotājdraudzīgāku. Dažiem mūsu tīmekļa vietnes elementiem nepieciešams, lai piekļuves pārlūks tiktu identificēts pat pēc lapas maiņas.

Sīkfailos tiek saglabāti un nosūtīti šādi dati:

1) Valodas iestatījumi

2) Ievadītie meklēšanas vienumi

3) Lapu skatījumu biežums

4) Tīmekļa vietņu funkciju izmantošana

5) Vietnes atgriezeniskās saites dialoga statuss

6) Valsts izvēle projekta filtrā

7) Pēdējais meklēšanas vaicājums, izmantojot vietnes meklēšanu

8) Sīkfailu norāžu statuss

9) Valsts vietnes piezīmes statuss

Piekļūstot mūsu tīmekļa vietnei, lietotājs tiek informēts par sīkfailu izmantošanu analītiskiem nolūkiem un tiek iegūta viņa piekrišana šajā kontekstā izmantoto personas datu apstrādei. Šajā kontekstā ir atsauce arī uz šo datu aizsardzības paziņojumu.

b) Datu apstrādes juridiskais pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot tehniski nepieciešamos sīkfailus, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot sīkfailus analītiskiem nolūkiem, ja ir saņemta attiecīgā lietotāja piekrišana, ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

c) Datu apstrādes nolūks

Tehniski nepieciešamo sīkfailu izmantošanas nolūks ir vienkāršot tīmekļa vietņu lietošanu lietotājiem. Mēs nevaram piedāvāt dažas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas, neizmantojot sīkfailus. Šīm funkcijām ir nepieciešams, lai pārlūks tiktu atpazīts pat pēc lapas maiņas.

Mums ir nepieciešami sīkfaili šādām lietojumprogrammām:

1) Valodas iestatījumu pieņemšana

2) Meklēšanas vienumu atcerēšanās

3) Apmeklēto lapu atcerēšanās

Tehniski nepieciešamo sīkfailu apkopotie lietotāja dati netiek izmantoti lietotāju profilu veidošanai.

Šim nolūkam mūsu likumīgās interesēs ir arī apstrādāt personas datus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

d) Glabāšanas ilgums, iebildumu iespēja un ierobežošana

Sīkfaili tiek glabāti lietotāja datorā un nosūtīti uz mūsu vietni. Tāpēc jums kā lietotājam ir arī pilnīga kontrole pār sīkfailu izmantošanu. Varat deaktivizēt vai ierobežot sīkfailu nosūtīšanu, mainot iestatījumus interneta pārlūkprogrammā. Sīkfailus, kas jau ir saglabāti, var izdzēst jebkurā laikā. To var izdarīt arī automātiski. Ja mūsu mājas lapā sīkfaili tiek deaktivizēti, var nebūt vairs iespējams pilnībā izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas.

6. Informatīvais biļetens

6.1. Datu apstrādes apraksts un apmērs

Jūs varat abonēt bezmaksas informatīvo biļetenu Vācijas PERI mājas lapā https://www.peri.de/. Reģistrējoties informatīvā biļetena saņemšanai, dati no ievades maskas tiek nosūtīti mums:

Vārds un uzvārds*

Uzņēmums

E-pasts *

Intereses

Turklāt reģistrējoties tiek iegūti šādi dati:

1) Reģistrācijas datums un laiks

2) Reģistrācijas informācija

Reģistrācijas procesā tiek saņemta jūsu piekrišana datu apstrādei, un ir atsauce uz šo datu aizsardzības paziņojumu.

Dati netiek nodoti trešajām personām saistībā ar datu apstrādi informatīvā biļetena nosūtīšanas nolūkā. Dati tiks izmantoti tikai informatīvā biļetena nosūtīšanai.

6.2. Datu apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir juridiskais pamats datu apstrādei pēc tam, kad lietotājs ir reģistrējies uz biļetenu, ja lietotājs ir devis savu piekrišanu.

6.3. Datu apstrādes nolūks

Lai nosūtītu biļetenu, tiek izmantota lietotāja e-pasta adrese.

Nolūks citu personas datu vākšanai reģistrācijas procesa ietvaros ir novērst pakalpojumu vai izmantotās e-pasta adreses nepareizu izmantošanu.

6.4. Glabāšanas ilgums

Datus dzēš, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu nolūkus, kuram tie ir savākti. Tādēļ lietotāja e-pasta adrese tiks saglabāta tik ilgi, kamēr ir aktīvs biļetena abonements.

6.5. Iebildumu un ierobežošanas iespēja

Biļetena abonēšanu attiecīgais lietotājs var atcelt jebkurā brīdī. Katram biļetenam ir šim nolūkam atbilstoša saite.

Tas arī ļauj atcelt piekrišanu reģistrēšanas procesā savākto personas datu glabāšanai.

7. Kontaktu veidlapa un e-pasta kontakts

7.1. Datu apstrādes apraksts un apmērs

Mūsu tīmekļa vietnē ir kontaktu veidlapa, kuru var izmantot, lai sazinātos elektroniski. Jums ir arī iespēja reģistrēties myPERI, kas ļauj piekļūt saturam un pakalpojumiem, ko piedāvājam tikai reģistrētiem lietotājiem. Ja lietotājs izmanto šo iespēju, ievades maskā ievadītie dati tiks nosūtīti mums un saglabāti. Šie dati ir:

* Obligātais lauks

Interešu sfēra

Sveiciens *

Vārds *

Uzvārds*

E-pasts *

Uzņēmums

Iela

Pasta indekss*

Pilsēta

Štats

Valsts *

Tālrunis

Fakss

Jūsu ziņa*

Turklāt ziņojuma nosūtīšanas laikā tiek saglabāti šādi dati:

1) Reģistrācijas datums un laiks

2) Informācijas veidlapa

Jūsu piekrišana ir iegūta datu apstrādei nosūtīšanas procesa apmērā, un ir atsauce uz šo datu aizsardzības paziņojumu.

Varat arī sazināties ar mums, izmantojot norādīto e-pasta adresi. Šādā gadījumā tiks saglabāti lietotāja personas dati, kas nosūtīti pa e-pastu.

Šajā kontekstā dati netiks nodoti trešajām personām. Dati tiks izmantoti tikai sarunas apstrādei un myPERI nolūkiem.

7.2. Datu apstrādes juridiskais pamats

Ja lietotājs ir devis savu piekrišanu datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

E-pasta sūtīšanas laikā nosūtīto datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Ja e-pasta kontakta nolūks ir noslēgt līgumu, papildu juridiskais pamats apstrādei ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

7.3. Datu apstrādes nolūks

Mēs izmantojam personas datus no ievades maskas, tikai lai apstrādātu kontakta izveidi un sniegtu jums saturu un pakalpojumus, kas rezervēti mūsu reģistrētajiem lietotājiem. Gadījumā, ja kontakts ir pa e-pastu, tas arī veido nepieciešamās leģitīmās intereses datu apstrādē.

Pārējie nosūtīšanas procesa laikā apstrādātie personas dati palīdz novērst kontaktpersonas veidlapas ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošināt mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

7.4. Glabāšanas ilgums

Datus dzēš, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu nolūku, kuram tie tika savākti. Personas datiem no kontaktpersonas veidlapas ievades maskas un datiem, kas nosūtīti pa e-pastu, tas ir gadījums, kad attiecīgā saruna ar lietotāju tiek izbeigta. Saruna tiek izbeigta, kad no apstākļiem var secināt, ka attiecīgie fakti ir pilnībā noskaidroti. Sūtīšanas laikā savāktie papildu personas dati tiks dzēsti ne ilgāk kā septiņu dienu laikā.

 

7.5. Iespēja iebilst un ierobežot

Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja lietotājs sazinās ar mums pa e-pastu, viņš jebkurā laikā var iebilst pret viņa vai viņas personas datu glabāšanu. Šādā gadījumā saruna nevar turpināties.

Šim nolūkam, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: data.protection@peri.com vai rakstot uz mūsu datu aizsardzības speciālista pasta adresi: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Munich. Šajā gadījumā tiks dzēsti visi personīgie dati, kas saglabāti, sazinoties ar mums.

8. Datu nodošana trešajām personām

Mēs sadarbojamies ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai īstenotu PERI tīmekļa vietni. Viņiem ir pienākums apstrādāt datus stingri saskaņā ar pārstrādātāju norādījumiem saskaņā ar VDAR 26. pantu. Jebkura turpmāka jūsu datu izpaušana trešajām personām notiks tikai tad, ja jūs tam piekritīsiet (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko saistību ietvaros (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) vai, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses vai ar mums saistītā uzņēmuma likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu grupas uzņēmumu saraksts ir pieejams šeit [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Mūsu leģitīmās intereses ir klientu un potenciālo klientu datu vienota administrēšana visā grupā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu filiāles var atrasties ārpus ES, un līdz ar to valstī, kas nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni saskaņā ar ES datu aizsardzības prasībām. Mēs apņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lietotāju personas dati tiek pienācīgi aizsargāti, ja tos nosūta uz citu valsti, nevis to, kurā tie atrodas, un ka šī aizsardzība atbilst šajā datu aizsardzības paziņojumā noteiktajiem kritērijiem.

9. Sociālo spraudņu izmantošana sociālo mediju jomā

9.1. Facebook

PERI tīmekļa vietnē tiek izmantoti spraudņi (“plugins”) sociālajā tīklā Facebook.com, kurus pārvalda Facebook Inc., Palo Alto, ASV ("Facebook"). Spraudņi ir atzīmēti ar Facebook logotipu.

Ja piekļūstat mūsu tīmekļa vietnes lapai, kurā ir šādi spraudņi, tie sākotnēji ir deaktivizēti. Spraudņi netiek aktivizēti, kamēr nav noklikšķināts uz sniegtās Facebook pogas. To aktivizējot, jūs izveidojat savienojumu ar Facebook un paziņojat par savu piekrišanu datu pārsūtīšanai uz Facebook. Ja esat reģistrējies Facebook, Facebook var novirzīt jūsu apmeklējumu uz jūsu kontu. Noklikšķinot uz attiecīgās Facebook pogas, atbilstošā informācija tiek pārsūtīta tieši no jūsu pārlūkprogrammas uz Facebook un tur saglabāta.

Lai iegūtu informāciju par datu vākšanas nolūku un apjomu, turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, ko veic Facebook, kā arī jūsu attiecīgajām tiesībām un iespēju iestatīšanu, lai aizsargātu jūsu privātumu, lūdzu, skatiet Facebook privātuma politiku [https://www.facebook.com/privacy/explanation].

Ja nevēlaties, lai Facebook savāktu datus par jums, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, pirms apmeklējat mūsu vietni, jums ir jāizreģistrējas no Facebook.

10. Datu subjekta tiesības

10.1. Tiesības uz informāciju, labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un nosūtīšanu

Ja juridiskās prasības ir izpildītas, jums ir tiesības pieprasīt no mums informāciju par personas datiem vai datu apstrādi attiecībā uz jums (VDAR 15. pants), personas datu labošanu, dzēšanu un ierobežošanu vai datu apstrādi attiecībā uz jums (VDAR 16. līdz 18. pants) un personas datu nosūtīšanu par jums (VDAR 20. pants).

 

10.2. Atteikuma tiesības

Turklāt jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, kuras pamatā ir "leģitīmās intereses" saskaņā ar  VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja VDAR 21. panta juridiskās prasības. ir izpildītas.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jūsu datu aizsardzības deklarāciju. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu, līdz atsaukšanai. 

 

10.3. Automatizēts lēmums atsevišķos gadījumos, ieskaitot profilēšanu

Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas viņam rada tiesiskas sekas, vai kas to būtiski skar veidā jūs būtiski skar. Tas neattiecas, ja lēmums

1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp jums un pārzini,

2) ir pieņemams saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kuri attiecas uz pārzini, un ja šādos tiesību aktos ir ietverti piemēroti pasākumi, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības un jūsu leģitīmās intereses, vai

(3) tiek pieņemts ar jūsu nepārprotamu piekrišanu.

Tomēr šie lēmumi var nebūt balstīti uz īpašām personas datu kategorijām saskaņā ar VDAR 9. panta 1. punktu, ja vien nepiemēro 9. panta. 2. punkta a) vai g) apakšpunktu, un ir veikti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības un jūsu leģitīmās intereses.

Gadījumos, kas minēti 1. un 3. punktā, pārzinis veic saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu jūsu tiesības, brīvības un leģitīmās intereses, tostarp vismaz tiesības pieprasīt personas datu apstrādātāja iejaukšanos, lai norādītu jūsu nostāju un apstrīdēt lēmumu.

Lai izmantotu visas šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi data.protection@peri.com vai mūsu datu aizsardzības speciālista pasta adresi:

Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Munich.

10.4. Tiesības pārsūdzēt uzraudzības iestādei

Saskaņā ar VDAR 77. panta 1. punktu jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde netiek veikta likumīgi, un jo īpaši, ja tā pārkāpj VDAR. Uzraudzības iestādes ar jurisdikciju pār mums adrese ir:

Datu valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011
Tālr. : 67 22 31 31,
Fakss : 67 22 35 56
E-pasts : info@dvi.gov.lv